ខានស្អែកថ្ងៃបុណ្យកំណើតខ្ញុំ

ជ័យយោ…ថ្ងៃទី ២៥-១០-២០០៦ ជាថ្ងៃកំណើតគំរប់២៤ឆ្នាំរបស់​ខ្ញុំ។ ព្រះជាម្ចាស់…ធ្មេចបើក ធ្មេចបើក ខ្ញុំកាចាស់ដល់ម្លឹង??​ ហ៊ីម…ចាំមើលខ្ញុំបានកាដូអ្វីខ្លះ​ ជាពិសេសកាដូពី Honey​ របស់ខ្ញុំ។ នៅសល់តែ 3 ថ្ងៃទៀតទេ។

Advertisements