កាដូថ្ងៃបុណ្យកំណើតឆ្នាំនេះ

បុណ្យកំណើតរាល់ឆ្នាំខ្ញុំពុំដែលធ្វើពិធីអី ហើយក៍ពុំសូវដែលបានកា​ដូអីដែរ។ និយាយៗទៅកំសត់ណា…ហា តែមិនមិនអីទេឆ្នាំនេះខុស​ប្លែកពីមុនៗ។ យ៉ាងហោចណាស់ក៍ខ្ញុំបានកាដូពីមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំ​ទន្ទឹងចង់បានដែរ។​ Honey​ ខ្ញុំបានអោយកាដូពីរមុខ

មួយគឺនាឡិការដៃម៉ាក OMEGA មួយនេះ

នាឡិការ OMEGA

និងមួយទៀតគឺជាកូនខ្នើយដែលនាងខំចាក់ ដោយផ្ទាល់ដៃ

កូនខ្នើយតូច

Advertisements