ចំលងគេហទំព័រទាំងមូល-WebZip v7.0.1

កម្មវិធីនេះប្រើដើម្បីចំលងនូវទំព័រមួយៗរបស់គេហទំព័រឬទាំងមូលតែម្តង។វាជាកម្មវិធីងាយប្រើបំផុតដោយ​គ្រាន់តែដាក់បញ្ចូលនូវអាស័យដ្ឋានគេហទំព័រណាមួយ នោះគ្រប់ទំព័រនិងគ្រប់ Link​ របស់វានឹងត្រូវបានចំលងមកក្នុង​កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយស្រួល។

WebZIP’s powerful Project Editor gives you total control over what and how much of a Web site is downloaded. It lets you specify the file types, depth and scope of retrieval in addition to giving you powerful URL and location filters and allowing you scheduling your download for any time of the day.

Screenshot:

Webzip

 

Downlaod: WebZip + Crack

Advertisements