សមគ្នាដូចមេឃ និងដី

រូបភាពថ្ងៃនេះ…..សូមជួយពិចារណាគូរនេះសមគ្នាដែរឬទេ?? ខ្ញុំថាសមគ្នាឆ្ងាយណាស់មែនទេ??

Advertisements