បងឌិតុ, បងធំ

Yo Yo…check out guy here is bong thom thhhoommmm…


បងធំ​, ឌិត ដូច Carlito អត់ហ្នឹងបងប្អូនថាទៅមើល?? Bong thom, Bong Dith Looks like Carlito or not?? heheheh


Carlito at RAW


Bong Dith at staiway…..don’t be confuse not the stairway to heaven heheheh….:)

Advertisements