និយមន័យស្នេហ៍ – Bandith feat. some friends

Intro: |C|Em|F G|C|

១. តើអ្វីទៅ[C]អាចបញ្ជាក់ថាបងស្នេហ៍[Am]ស្រី លើលោក[F]កីយ៍គ្មាស្រី[D]ណាអាចផ្ទឹម បាន[G]ឡើយក្នុងបេះ[C]ដូងលង់ស្នេហ៍លើស្រីទៅ[D]ហើយមាសបងហ្អើយបង​គិតអូន[C]គ្រប់នាទី[G]

២. រាល់វេលា[C]គ្រប់ដង្ហើមចេញចូលណា[Am]អូន សម្រស់[F]ស្ងួនអង្រួន[D]ទ្រូងបងឲ្យ ញាប់[G]ញ័រដោយក្តី[C]ស្នេហ៍អាណិតមិនប្រែឡើយ[D]ស្រី សូម[G]ចរណៃយល់ពី ភក្តីស្នេហ៍[C]ស្មោះ។

R. តំលៃ[C]ស្នេហ៍បងថែរដូចកែវ[Em]នេត្រា [F]តើ[C]ជីវ៉ា[Am]ប្រាថ្នាឲ្យបងធ្វើ[G]អ្វីទៀត
បើពេល[Am]នេះយើងជួបគ្នាមិនដែល[C]ឃ្លាត ពាក្យស៊ក[Dm]សៀតអ្នកផ្សេងអូនកុំជឿ[G]គេ

៣. ពាក្យស្នេហា[C]គឺជាការដែលហ៊ានលះ[Am]បង់ ហើយស្មោះ[F]ត្រង់យល់ ចិត្ត[D]គ្នាជារៀងដ[G]រាបនេះហើយ[C]ជាចំលើយឆ្លើយពីបេះ[Dm]ដូងប្រាប់នឹម[G]នួនថាដួង ចិត្តបងយ៉ាង[G]ណា។

Solo: |Bb|A|D|G|F|Bb|C|Fm Ab|Bb G|

Coda: ប្រាប់នឹម[Dm]នួនថាដួង[G]ចិត្តបងយ៉ាងណា[C]….

Advertisements