ម៉ោដល់ជប៉ុនហើយបងប្អូន

ខ្ញុំបានម៉ោដល់ជប៉ុនកាលពីព្រឹក ថ្ងៃទី ៣១ ខែមិនានេះឯង….រងារគួរសមដែរហ្នឹង។ មកដល់ភ្លៀងក៍ធ្លាក់ទៀត ។
អូឃេ…ខ្ញុំអត់រ៉ាយរ៉ាប់ច្រើននៅទីនេះទេ សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងរូបភាពមួយចំនួននោះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រោមនេះ

http://www.bandith.info/blog/?p=101

welcome-japan.jpg

Advertisements