ចាប៉ុនក្លែងក្លាយ…

 ចាប៉ុនហារយ ចាប៉ុនហារយ….ចង់មើលចាប៉ុនក្លែងក្លាយហ្អេសបងប្អូន?? ចឹងចុចអាតំណរខាងក្រោមហ្នឹងហ្អូវ…

http://www.bandith.info/blog/?p=104

Advertisements