រូបភាពង៉ៃនេះ ៖ បន្ទាប់ពីធ្វើ Presentation រួច

ហេហេហេ….ង៉ៃនេះបានធ្វើ Presentation រួចចឹងដូចធូរទ្រូងខ្យាក។ ខាង APT តំរូវឲ្យប្រទេសនីមួយៗធ្វើ Presentation អំពីប្រទេសរបស់ខ្លួន និងស្ថានភាព Telecom ប្រចាំប្រទេស។ ទៅមើលតាមអាសយដ្ឋាននេះទៅមើល៍ខ្ញុំមានអីអួត…

http://www.bandith.info/blog/?p=103


Oh la la oh le le…..

 

Advertisements