ពួកម៉ាកខ្ញុំទៅជាខ្ទើយអស់ហើយ ជួយផង!!! 

វាហួសពីជឿ ដឹងទៅជាស្អីវិញទេ??? អាពួកម៉ាកខ្ញុំមួយណួក វាអ្នកកែរូបគ្នាឯងឲ្យ​ទៅជាចឹងអស់។ មួយៗខ្ទើយអស់អាល៊ីង សំណាងហើយវាមិនកែរូបខ្ញុំ កុំអីវេទនាធម៌មិនខាន។ ដូច្នេះសូមទស្សនារូបវាកែដោយរីករាយតាមរយៈតំណខាងក្រោម

http://www.bandith.info/blog/?p=90

Advertisements