បុរសលក់គូថ….

សួរស្តី….ទើបតែត្រលប់មកសារជាថ្មី….!!!

ឆ្ងល់ហ្នឹងចំណងជើងនេះមែនទេ?? ចឹងចុចត្រង់នេះសាកមើលរ៉ូវចឹង…

http://www.bandith.info/blog/?p=93

Advertisements