ការប្អូន 

និយាយពីរវល់នោះ ថាណាហើយ រវល់ដល់ក តែក៍មិនភ្លេចដែរឆ្លៀតមកអើតទីនេះម៉ាតិច។ ង៉ៃនេះ មានតែរូបភាពក្នុងពិធីការ​ប្អូនខ្ញុំយក មកចែកជូន ញាតិញោម តែប៉ុណ្ណឹង សូមតាមដាន នៅតាម ល៉ីងមួយនេះចុះ

http://www.bandith.info/blog/?p=140

Advertisements