ស្បៀងខ្ញុំ

តឹមដល់ចាប៉ុនព្រឹកនេះឯងបងប្អូន….. គ្រាន់តែដឹងថាក្នុងបន្ទប់គេហ្រ្វីអាំងតាណែត ហេហេហ…ចាំកាល។ ទៅមើលសំណេររបស់ខ្ញុំអំពីស្បៀងដែលខ្ញុំវេចម៉ោនៅទីនេះ តិចមើល….

http://www.bandith.info/blog/?p=152

Advertisements