ជួបច័ន្ទនៅ Kumamoto

ង៉ៃនេះបានទៅជួបអ្នកនៅ Kumamoto, Dumbo Chan (អត់ដឹង Dumbo ហ្នឹងស្អីទេ គ្រាន់តែដឹងថា ប្រហែលជា ខ្ទឹមជ្រក់ មើលទៅ) ។ សូមទៅមើលតាមដំណរនេះបន្ដិតទៅ ណា ហ្នឹងបានឃើញហើយ។

http://www.bandith.info/blog/?p=157

Advertisements