អ្នកខ្លះ…

ហ៊ីម…. ដល់កគ្រាន់តែអីវ៉ាន់ដាក់ម៉ាវ៉ាលីធំហើយនៅមិនអស់ថែមទាំងលើស ៤គីឡូទៀត… ម៉ែអាណាដែលឭ ៤គីឡូទារបង់ ១២០ដុល្លា???…. សូមតាមដានដោយចុចត្រង់នេះ…

http://www.bandith.info/blog/?p=163

Advertisements