យល់សប្តិ បែបឡប់ៗ

មិនដឹងជាហេតុអីបានខ្ញុំយល់សប្តិចឹង?? មិនដឹងខ្លួនឯងដែរ តែគ្រាន់តែដឹងថា ខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីហង ចាំបាច់ទៅ ខ្លាចធើអីណស់?? មើលអ្នកណាធ្លាប់យល់សប្តិបែបនេះខ្លះ លើកដៃ!!! ចុចត្រង់នេះដើម្បីអាន

http://www.bandith.info/blog/?p=167

Advertisements