បានទៅណាខ្លះកនយើង ចូលឆ្នាំ? 

តាមខ្ញុំប៉ាន់ស្មានមួយចំនួនធំប្រាកដជាទៅស្រុកកំណើត អត់ទៅតែអ្នកអត់ទៅទេ ហើយមួយចំនួនទៀតទៅលេងរមណីដ្ឋានឆ្ងាយ ចុះមានអ្នកណាបានទៅលេងសមុទ្រទេ?? ខ្ញុំនេះទៅដែរតែមិនមែនទៅក្នុងន័យលេងលំហែរកាយអីទេ គឺទៅបំពេញភារកិច្ច។ លោកអើយ ខ្មៅសាច់ កែមិនចង់ឡើងទេនែក។ អូឃេ.. ចូលរួមអានបន្តនៅទីនេះ

http://www.bandith.info/blog/?p=172


Beach Concert in Oucheuteal Beach – Sihanoukville, 14/04/2009

Advertisements