“ក្រុមសិល្បករបាំសហសម័យខ្មែរថ្មី” 

New Cambodian Artists គឺជាក្រុមសិល្បកខ្មែរ ដែលមានគ្នាជាង ១០នាក់ ហើយកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតស្នាដៃ​សិល្បរបាំសហសម័យ
អានបន្ដ… នៅទីនេះ http://www.bandith.info/blog/?p=178


New Cambodian Artist (Picture)

Advertisements