វាទៅជាឯងហ្នឹងពូកែសន្សំរឿង???

វាទៅជាចឹងទៅហ្នឹងណា ហួសចិត្ដម៉ងមនុស្សយើង ។ ខឹងអ្នកណាខឹងទៅខ្ញុំមិនដឹងទេ តែក៍មិនចាំបាច់មកជះលើគេឯងខុសរឿងខ្វះការពិចារណាចឹងទេ??
វាជាការយល់ច្រលំក៍ថាបាន ដែលមានគេមកថាខ្ញុំហ្នឹង “ពូកែសន្សំរឿង” ?? ចឹងហើយខ្ញុំបានធ្វើការបកស្រាយនៅលើប្លក់ខ្ញុំ ត្រង់នេះ

មានគេថាខ្ញុំជាអ្នកពូកែសន្សំរឿង???

Advertisements