ចាំយូរមកហើយ….

សួរស្តីៗ… មកហើយ ពាំនាំមកជាមួយនូវដំណឹង ដំណឹង…​ទៅវិញហើយ ទៅវិញហើយ ចង់ដឹងដំណឹងអ្វីនោះ ចុចអានេះមើលទៅដឹងហើយ

http://www.bandith.info/blog/?p=207

ring

Advertisements