ចាក់សោរផ្ទះចោល 

ជូនដំណឹងល្អបងប្អូន…….. សុំចាក់សោរផ្ទះប៉ុន្មានង៉ៃចោលសិនហើយ អាវល់តិច
សូមទៅអានត្រង់នេះទៅមើល​​   http://www.bandith.info/blog/?p=212

កុំភ្លេចចូលរួមណា ចូលរួមតាមប្លក់ចងដៃតាមប្លក់ក៍បាន

Advertisements