២៧ ឆ្នាំគត់ខ្ញុំ ង៉ៃនេះ 

គិតមកដល់ង៉ៃនេះ ២៧ឆ្នាំគត់ខ្ញ បានន័យថាកាចាស់ណាស់ហើយ ហើយក៍ជាបណ្ដើរ……… មិនថ្វី!»!»»»
សូមចូលទៅកាន់ទីនេះ មើលថាតើមានអ្វីប្លែកសំរាប់ឆ្នាំនេះ??

http://www.bandith.info/blog/?p=225

Advertisements