ក្លាយជាប៉ាៗហើយខ្ញុំ!!! 

ថាលឿនក៍ថាបាន ថាយឺតក៍ថាបាន នេះតាំងពីររៀបការមកគឺ ៧ខែល្មម អីលូវង៉ៃនោះក៍បានមកដល់

ចង់បានព័ត៌មានលំអិតសូមចុចតំណរនេះទៅ http://www.bandith.info/blog/?p=232

Advertisements