មានអាឆ្កួតណាទេមក​ Hack វិបសាយខ្ញុំ

មិនដឹងជាអានរក ចុះក្អួត មកពីក្រហែងនរកណាទេមក Hack វិបសាយខ្ញ http://www.bandith.info អាលាយហើយខ្ញុំ ប្លក់ និងទំព័រមួយចំនួនៗ ។ វានៅដាក់រូបស្រីលើកដៃកណ្តាលដាក់ម្តាយវាមកឌឺខ្ញុំទៀត មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅដាក់អ៊ីម៉ែលសំរាប់ទាក់ទងទៀត អាំនេះពិតជាសឿងមែន។ ធើអាម៉េចចេះខ្ញុំ បងប្អូនណាមានយោបល់ ទុកសំរាប់ខ្ញុំធ្វើស្នៀតការពារខ្លួនកុំឲ្យមក Hack ទៀតលើកក្រោយ។

Advertisements