នាំកូនទៅកម្មវិធី “កូនល្អ” 

កូនល្អជាកម្មវិធីកុមារមួយនៅបុស្តិ៍បាយ័ន្ត តែសូមបញ្ជាក់ពិធីករមិនមែនកុមារទេ មានកូនមួយហើយ។ ថ្ងៃនេះសុខចិត្តបលគ្រាប់បែកកន្លែងធ្វើការនាំកូនទៅមើលម៉ាកវានៅបាយ័ន្ត ព័ត៌មានលំអិមាននៅទីនេះ

http://www.bandith.info/blog/?p=294

Advertisements