សុំអួតមួយ…. 

ង៉ៃនេះសុំអួតមួយក្តា….អំណួតនោះគឹនិយាយពីការប្រើអ៊ីធឺណេតផស់ខ្ញុំតាមរយៈ​ប្រព័ន្ធអ៊ីធឺណេតរបស់ qb ០១៣ ដែលកំពុងតែហ្រ្វី។ ចង់ដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចមែនទេ?? ចឹងសូមចូលទៅកាន់ដំណរនេះមើល ៖

http://www.bandith.info/blog/?p=113

Advertisements