បច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ជប៉ុន… 

ខ្ញុំបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យាថ្មីរបស់ជប៉ុន ក្នុងខណៈដែលខ្ញុំបានទស្សនៈកិច្ចសិក្សានូវទីនេះ។ មានបច្ចកវិទ្យាថ្មីៗជាច្រើនដែលយើងទាំងអស់គ្នាពុំបានដឹងទាល់តែសោះពីមុន…..ដូច្នេះសូមស្វែងយល់វាតាមរយៈតំណរនេះ

http://www.bandith.info/blog/?p=105

Advertisements